Historia

Od września 2004 roku działa parafialny oddział Caritas Przewodniczącym jest ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk a jego zastępcą Siostra Przełożona Romualda
Funkcję Skarbnika pełni Bogusława Niesporek, Sekretarzem jest Marzena Opoka
Członkowie grupy to: Irena Kotala, Maria Kaczor, Maria Ogorzały, Maria Zagórowska, Zofia Buczek, Zofia Szewczyk, Beata Kuczaj, Agata Bieryt, Halina Zych, Danuta Rams, Anna Korona, Lucyna Drozd

Początki Caritas Diecezji Tarnowskiej
sięgają końca okresu międzywojennego. 1 marca 1937 biskup Franciszek Lisowski erygował Związek Caritas Diecezji Tarnowskiej, zatwierdził jego statut i nadał mu osobowość prawną. Dyrektorem Związku został ks. Karol Pękala, sekretarzem Maria Dmochowska, Prezesem i zarazem Delegatem biskupim ks. Michał Rec. Do ukonstytuowanego Związku włączono wszystkie diecezjalne stowarzyszenia dobroczynne, a także ochronki, domy starców, szpitaliki, sierocińce i Dom Nieuleczalnie Chorych w Tarnowie.

Formy działania Związku wyrażały się w organizowaniu “Gwiazdki”, “Święconki”, “Zbiórki odzieży”, “Dni chorych”, “Zbiórki na ociemniałych”, “Tygodni miłosierdzia”.

Jeszcze przed wojną Caritas uruchomiła szwalnię i “nasze stragany”, zaczęła szkolić instruktorów charytatywnych i wydawała “Tygodnik miłosierdzia”.
8 grudnia 1989 r., po przemianach ustrojowych w Polsce i po 39 latach formalnego nieistnienia, Arcybiskup Jerzy Ablewicz, reaktywował Caritas Diecezji Tarnowskiej.